ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001 je založený na plnení požiadaviek uspokojovania potrieb všetkých zainteresovaných strán v kontexte organizácie, ktorých rozsah určuje príloha SL všetkých noriem založených na jednotnom princípe trvalého zlepšovania v cykle PDCA (Plan – Do – Check – Act). Norma vychádza z 8 zásad efektívneho manažérstva a svojim rozsahom pokrýva požiadavky kladené na zavedenie, zdokumentovanie a trvale zlepšovanie všetkých procesov ktoré do systému patria.


Certifikácia, ako nestranné a objektívne posúdenie zhody nastavených jednotlivých alebo integrovaných manažérskych systémov, je vykonávaná jedine akreditovanými odborníkmi z praxe, s kompetenciami pre príslušný scope, ktorí sú pravidelne kalibrovaní na najnovšie poznatky a skúsenosti v danej oblasti. Cerifikácia, pre ktorú sme medzinárodne akreditovaní sa týka manažérskych systémov podľa ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 20000-1, ISO 22001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 45001.

Podrobnosti týkajúce sa certifikácie, ktoré nenájdete na tejto stránke sú uvedené na hlávnej stránke www.gcerti.com/Certification, alebo ich komunikujte s regionálnym predstaviteľom G-Cert-i.